Motorklubbarna i mitt liv. SSK, Aros MV, MCHK, RHK